a

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) Bedő Viktória e.v. mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.kurzuscafe.hu domain néven elérhető honlapon (a továbbiakban: “Honlap”) keresztül meghirdetett élő online képzésekre (a továbbiakban: „Képzés”) történő jelentkezésekre (a továbbiakban: Megrendelés) és a Képzéseken történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Képzésre jelentkező (a továbbiakban: Megrendelő) s ezt követően a Képzésekre beiratkozott személyek (a továbbiakban: Résztvevő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Szolgáltató és a Résztvevő a továbbiakban együttesen: „Felek”).

A Képzésre történő jelentkezéssel a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Résztvevő a jelen ÁSZFet nem fogadja el, a Képzésre nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Jelen dokumentum online elérhető a www.kurzuscafe.hu/aszf címen.

I. Szolgáltató adatai

A Szolgáltató neve: Bedő Viktória e.v.
A Szolgáltató székhelye: 8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár u. 3. Fsz/4.
A Szolgáltató elérhetősége, a Résztvevővel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@kurzuscafe.hu
Nyilvántartási szám: 50613542
Adószáma: 67693924-1-27
Bankszámlaszáma: 12100011-17690490
SWIFT/BIC: GNBAHUHBXXX

A szerződés nyelve: magyar

Tárhelyszolgáltató adatai: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Tárhelyszolgáltató Cégjegyzékszáma: 01-09-909968
Tárhelyszolgáltató Adószáma: 14571332-2-42

II. Általános rendelkezések

1. A jelen ÁSZF-ben részletezett Szolgáltatások kereteit A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal össze­függő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozza.
2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgál­tatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállal­kozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonat­kozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
3. A jelen Szabályzat 2020. szeptember 30. napjától hatályos, és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot.
4. A Honlap látogatója (a továbbiakban: Felhasználó) amennyiben a Szolgáltató által üzemel­tetett Honlapra belép, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem Résztvevője a Honlapon szereplő Képzéseknek –, a Honlap használatával elfogadja, hogy rá nézve a Honlap használatá­val kapcsolatos valamennyi szabályozás (Adatkezelési tájékoztató, ÁSZF, Impresszum és Szerzői jogok, Felelősségkizárás) automatikusan érvényes. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, a Honlap tartalmának megtekintésére nem jogosult.
5. Szolgáltató minden jogot fenntart magának a Honlap, annak bármely részlete és az azon meg­jelenő tartalmak, valamint a Honlap terjesztésének tekintetében. A Szolgáltató kifejezett írásbeli hozzá­járulása nélkül tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése.

III. A Képzésekre jelentkezés feltételei

1. Képzésekre jelentkezés kizárólag a honlapon található megfelelő űrlap kitöltésével lehet­séges. A Résztvevő a Szolgáltatásra vonatkozó Megrendelését a jelentkezés gombra kattintva adja le.
2. A Felek között a Képzéseken való részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, ikta­tá­sra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető.
3. A szerződés létrejöttét a jelentkezési űrlap, és annak Szolgáltató által e-mail­ben történő visszaigazolása, valamint a Szolgáltató által kiállított számla igazolják, amelyeket a Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott ideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.
4. Szolgál­tatót a Résztvevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra vissza­vezet­hető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli.
5. A Résztvevő jelentkezésével elfogadja, hogy a Szolgáltató által nyújtott Képzések keretében, a Képzések oktatói által bemutatott módszerek, ismeretek és vélemények az oktatók személyes véleményét tükrözik. A Képzéseken elhangzott ismeretátadás nem minősül diagnosztizálásnak, orvoslásnak, gyógyításnak, terápiának, jogi, pénzügyi, befektetési, üzleti vagy egészségügyi tanácsadásnak. A Résztvevő a Képzés ismeretanyagát csakis saját felelősségére alkalmazhatja a gyakorlatban, s a Szolgáltatót nem terhel semminemű felelősség a Képzést követően a Résztvevőt ért bárminemű károkért.

IV. A Képzésekre jelentkezés menete

1. A Honlapon történő Megrendelés feltételezi a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Szolgáltató a fentiekből eredő mindennemű felelősséget és kártérítést kizár.
2. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatása folyamatos legyen, azonban nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok követ­kez­ményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott kimaradásért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő maga­tartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok okozta hibák­ért, követ­kez­mé­nye­kért.
3. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
4. A Megrendelő az adott Képzésnél elhelyezett Jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet az általa kiválasztott Képzésre. A Jelentkezési lap kitöltésekor a Megrendelőnek meg kell adnia a következő adatait: teljes név, e-mail cím, számlázási név, számlázási cím. A Megrendelő a „Jelentkezem!” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Megrendelő a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Honlapról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését. A „Jelentkezem!” gomb megnyomása fizetési kötelezettséget keletkeztet.

V. A Képzések ára

1. A vételár mindig a kiválasztott Képzés mellett feltüntetett összeg, amely magyar forintban értendő, alanyi adómentes összeg, így a végső vételár.
2. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló email alapján minden költséget tartal­maz.
3. A Szolgáltató fenntartja a Honlapról megrendelhető Képzések árai változ­tatásá­nak jogát. A módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módo­sítás időpontjában már megrendelt Képzésre nem vonatkozik.
4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció­ról és annak pontos időtartamáról.
5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére, külö­nös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Képzés közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Képzést hibás áron nyújtani, hanem fel­ajánl­hatja a helyes áron törté­nő szolgáltatás-nyújtást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.
6. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a Képzés valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybe­hangzó kifejezé­sé­vel jön létre. Amennyiben Felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilat­kozat, abban az esetben nem beszél­hetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyek­ből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt meg­rendelés semmis szerződésnek tekintendő.

VI. A Képzésekre jelentkezés feldolgozása és teljesítése

1. A Megrendelés feldolgozása hétköznap munkaidőben történik. A Megrendelés leadására a meg­jelölt időpontokon kívül is van lehetőség. Amennyiben ez a munkaidő lejárta után történik, az az azt követő napon kerül feldolgozásra.
2. A Megrendelés és a fizetés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül a Szolgáltató visszaigazolást küld a Megrendelő által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, illetve a Szolgáltató által kiállított számlát a Szolgáltatásról. Ezt követően a Szolgáltató legkésőbb a Képzés kezdete előtt 5 naptári nappal újabb e-mailt küld a Megrendelőnek, amely tartalmazza a Képzésen való részvételhez szükséges információkat.
3. Amennyiben a Megrendelő banki átutalást választott fizetési módként, a Képzésen való részvételhez szükséges információkat, illetve a Szolgáltató által kiállított számlát a Szolgáltatásról az utalt összeg számlára érkezését követően kapja meg e-mailben.
4. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a meg­rendelt Képzést nem áll módjában nyújtani, köteles erről Résztvevőt azonnal, de leg­később 2 (két) munkanapon belül tájékoztatni, valamint a Résztvevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni.

VII. Fizetési feltételek

1. Bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

2. Barion adatai:
Név: Barion Payment Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.
Email cím: support@barion.com
Weboldal: barion.com
Továbbított adatok köre: email cím, vásárlás adatai
Az adattovábbítás célja: online fizetés

3. Banki átutalás: A résztvevő banki átutalással is fizethet a kiválasztott Képzésért. Banki átutalásnál minden esetben kérjük a megjegyzésben Megrendelő nevét, valamint a megrendelt Képzés nevét megjelölni. A Megrendelő a részvételi díjat a Szolgáltató által küldött jelentkezést visszaigazoló e-mailben írt bankszámlaszámára (11600006-00000000-81943467) történő átutalással egyenlítheti ki az e-mail elküldését követő 48 órán belül.

VIII. Felek jogai és kötelezettségei a Képzéseken való részvételt illetően

1. A Résztvevőnek jogában áll a Képzésen részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. A Képzés anyagait a Résztvevő nem veheti vagy adhatja kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérbe. Résztvevő nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.
2. A Szolgáltató engedélye nélkül tilos a Képzésen bármilyen hang-, kép- vagy videó­felvétel készítése, és annak terjesztése. Ezen pont megszegése Résztvevő részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben Szolgáltató a képzés részvételi díját nem téríti vissza. A Résztvevő csakis olyan videó-, kép-, illetve hangfelvételt őrizhet meg saját használatra, amelyet a Szolgáltató készített és nyújtott át a Résztvevőnek.
3. A Résztvevő nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a képzés többi Résztvevőjét, oktatóit, illetve Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.
4. A Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező Képzést jó színvonalon lefolytatja.
5. A Képzés idejének módosulásáról a Résztvevőt tájékoztatja a Résztvevő által megrendeléskor megadott email címen.
6. A befizetett részvételi díjat részvétel lemondás esetén a Szolgáltató abban az esetben téríti vissza, ha a lemondás tényét a Képzés napja előtt minimum 3 munkanappal a Megrendelő e-mailen jelzi. A képzés napja előtti 3 munkanapban lemondott részvétel után a részvételi díj nem jár vissza.
7. A Szolgáltató megtagadhatja a részvételt attól a Megrendelőtől, akinek a részvételi díja a képzést megelőző napon még nem érkezett meg a Szolgáltató bankszámlájára átutalásos fizetés válasz­tása esetén.
8. A Szolgáltatónak jogában áll a képzést törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a kép­zés ismertetőjében meghatározott minimális létszámot, vagy ha a Szolgáltató által kijelölt oktató a képzés meg­tartásá­ban akadályoztatásra kerül (pl. betegség miatt), vagy egyéb vis major esemény be­követ­kezése esetén. A Szolgáltató vállalja, hogy ilyen esetben a Megrendelőket a lehető leg­hama­rabb értesíti a képzés elmaradásáról, és a képzést a Megrendelők részvételi díját maradék­talanul vissza­utalja mihamarabb, de legkésőbb az értesítés napjától számított 14 napon belül. A Megrendelő jogosult a részvételi díját másik idő­pontban és/vagy más témában tartandó képzésen történő részvételre fel­használni.
9. A Szolgáltató jogosult a képzésen résztvevő Megrendelőt a részvételből kizárni, amennyiben maga­tartása a képzést, Szolgáltatót vagy a képzés többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza a képzést. A képzésből az ÁSZF szerinti bármely kizárás esetén a képzés díja nem jár vissza.

IX. Kellékszavatosság

1. A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
2. A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
2.1. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
2.2. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását.
2.3. A hibát a Fogyasztó a Szolgáltató költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – kérheti a vételár visszatérítését.
2.4. Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződés­től is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
2.5. A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
3. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. Fogyasztó a szerződés teljesítésé­től számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvé­nye­sítheti.
4. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Fogyasztó szavatossági igényeit 1 (egy) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti.
5. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

X. Adatkezelés

1. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező.
2. A Szolgáltató a Megrendelő személyes adatainak kezelése során az Adatkezelési tájékoztatóban foglal­tak­nak megfelelően jár el. A honlap adatkezelési tájékoztatója folyamatosan elérhető a követ­kező oldalon: www.kurzuscafe.hu/adatkezelesi-tajekoztato
3. A Megrendelő részéről leadott Megrendelés esetén a jelen ÁSZF elfogadásával együtt Szolgáltató jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadását is vélelmezi.

XI. Szerzői jog

1. A Szolgáltató által működtetett kurzuscafe.hu honlap és annak teljes szöveges és grafikus tartalma, valamint a működéséhez szükséges minden egyes összetevő (a továbbiakban: Szellemi alkotás) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a Szolgáltató (az 1999. évi LXXVI. tv. alapján). A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül a Szolgáltató minden, a Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart.
2. A Szolgáltató, mint jogtulajdonos és mint a honlap üzemeltetője nem járul hozzá e közzé­tett tartal­mak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásá­hoz, átdolgo­zásá­hoz vagy egyéb felhasználásához. Ezért tilos a honlapon megjelenő tartal­mak vagy azok bár­mely részleté­nek – beleértve az ingyenes anyagok, a Képzéseken használt anyagok, a prezentációk, a felvéte­lek, a blog­bejegyzések, az ismertetők, a tájékoz­tatók, az ábrák, a saját képek, és minden más információ és adat – másolása (többszörö­zése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában, valamint értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Tilos továbbá a Szellemi alkotások kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLU-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő haszno­sítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos.
3. A Felhasználó a honlap tartalmát, illetve annak részeit kizárólag saját, személyes célra használ­hat­ja: a honlap tartalmát letöltheti, képernyőjén megjelenítheti, kinyomtathatja, de azokat nem sok­szoro­sít­hatja.
4. Szolgáltató nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Résztvevőnek, hogy a Képzéseken használt Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. Fogyasztó a Szellemi alkotásokat nem módosít­hatja, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Szellemi alkotásokat Fogyasztó nem veheti vagy ad­hatja kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult Fogyasztót a jelen ÁSZF alapján meg­illető jogokat másra átruházni.
5. A kurzuscafe.hu honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Szolgáltató írásos hozzá­járulása esetén is csak az adott honlapra való hivatkozással, a forrás pontos meg­jelölésével lehet.
6. A Szolgáltató szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másod­lagos domain nevekre, valamint internetes reklámfelületeire egyaránt fenntartja minden jogát.
7. Tilos a kurzuscafe.hu honlap tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy vissza­fejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.kurzuscafe.hu honlapon vagy azok bármely része módosít­ható vagy indexelhető.
8. A Kurzuscafé és annak változatai (Kurzus café, Kurzus cafe, Kurzuscafe, kurzuscafe.hu, Kurzuscafé.hu) név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
9. A Szolgáltató fenntartja a honlapon és a Szolgáltató bármely alkotásában található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát.
10. A honlapon és a Szolgáltató bármely alkotásában található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szolgáltató tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, vagy bármiféle magatartás tanú­sítására. A honlap olvasóinak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a leg­megfelelőbbek-e. A Szolgáltató kizár a honlap felhasználásából eredő, mindennemű – különösen a felhasználó által elért ered­ményből, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következ­ménye­kért való – felelősséget.
11. A Szolgáltató a jelen 5. pontban írt felhasználási engedélyt visszavonhatja, amennyiben Fogyasz­tó a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a Fogyasztó köte­les a birtokában lévő Szellemi alkotások összes másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni.
12. Jelen ÁSZF tudomásulvételével a Felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályo­zás­nak és a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is. A jogosulatlan felhasználás, büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Szolgáltató követelheti a jogsértés miatt bekövetkezett anyagi és/vagy erkölcsi kárának megtérítését.

XII. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

1. A Résztvevő észrevételeit, panaszait a Szolgáltató ügyfélszolgálatán e-mailben az alábbi elérhetőségen jelezheti: info@kurzuscafe.hu
2. A panaszokat a Szolgáltató kivizsgálja és törekszik annak rendezésére, kijavítására. Felek megállapodnak, hogy vitás kérdések tisztázásában együttműködnek.

XIII. Egyoldalú módosítás joga

1. Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására mindazon esetekben, amikor azt a gazda­sági körülményekben beállt változások, így különösen a képzések fejlesztése iránti piaci igények, a képzé­sekre vagy a Szolgáltató működésére vonatkozó lényeges feltételek változásai vagy a jog­szabályok­nak való megfelelés ezt indokolják. Amennyiben Felhasználó az ÁSZF módosítás hatályba lépését követően bármely képzésre jelentkezik, az egyben az ÁSZF módosítás Fogyasztó részéről történő elfogadását is jelenti.
2. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
3. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi Felhasználóra, valamint a Szolgáltatóra.

XIV. Vegyes rendelkezések
1. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az nem érinti a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét.
2. Amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvé­nyes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a jelen ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
1. számú melléklet

Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződés felmondására irányuló szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:
Bedő Viktória e.v., 8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár u. 3. Fsz/4.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében.
Termék(kek) neve :
Megrendelés időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása:
(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

Messenger icon
Írj nekünk Messengeren!